WATERSTOF EN TRANSPORT

DE UITDAGING

Een transporteur geeft invulling aan verduurzaming van de regio door te rijden op waterstof. Zo verdwijnt de CO₂-uitstoot zonder dat het transport daaronder lijdt en de kosten te hoog worden. Hoe zorg je er voor dat je echt bijdraagt aan de energietransitie, met groene waterstof uit lokaal geproduceerde groene stroom en hernieuwbare bronnen?

ONZE AANPAK

Emmett Green is penvoerder, en vormt een consortium. Het doel is op locatie groene waterstof te maken van het lokale overschot aan groene stroom. We onderzoeken diverse business case-scenario’s om partijen te overtuigen. Om het risicoprofiel te verkleinen brengen we de belangrijkste kostendrijvers in beeld. Ook bevragen we internationale leveranciers op kosten, performance en technische structuur van hun elektrolysers, compressoren, brandstofcellen, opslag- en vulpunten. Een investeerder neemt een groot deel van de projectfinanciering op zich. En in de ontwikkelings- en exploitatiefase wordt Special Purpose Vehicles opgericht.

IMPACT VOOR JOU

Waterstof as a service! We vormden een waterstofcluster dat zich qua performance en kosten kan meten met de grote industriële aanbieders van waterstof. Het cluster gaat groene waterstof leveren als alternatief voor waterstof waarbij CO₂ vrijkomt bij de productie. Of het wordt een alternatief voor waterstof dat als restproduct ontstaat bij het omvormen van niet-hernieuwbare grondstoffen naar chloor.

DE UITDAGING

Als kennisinstituut heeft de universiteit een reputatie hoog te houden. Maar ook een beperkt budget. Als beheerder van netten voor koude/warmte, elektriciteit en industriële gassen wil de universiteit ruimte bieden aan onderzoekslabs, cleantech innovaties en rekencentra. Aan de andere kant wil het renovatie van oude installaties en asbestdaken laten uitvoeren. De gemeente en provincie doen een beroep op de universiteit om de CO₂-footprint te reduceren. Ondertussen kunnen gebouwen met een energielabel lager dan C vanaf 2023 niet meer gebruikt worden. Hoe zet de universiteit het beschikbare budget optimaal in, terwijl de keuzes in lijn komen met de doelen van de energietransitie?

ONZE AANPAK

Emmett Green voert een gedetailleerde inventarisatie uit naar de technische stand van zaken van alle belangrijke elektrotechnische en koel/verwarmingsinstallaties. Verder inventariseren we eigendomsverhoudingen, vergunningen, veiligheid en as-build dossiers. Samen met leveranciers ramen we de kosten en vergelijken we deze met andere bekende installaties. Op basis van de business case faciliteert Emmett Green de dialoog binnen de universiteit over aanschaf van installaties, uitbreiden van functionaliteiten en de mogelijkheden van financial lease. Straks is er een lange termijn investeringsplan beschikbaar, dat past bij de reputatie van de universiteit en de doelen van de energietransitie.

IMPACT VOOR JOU

Er is een toekomstvast investeringsplan voor de universiteit waarbij middelen met financial lease vrijgespeeld zijn. Het systeem is flexibeler en stoot minder CO₂ uit.

TRANSITIE VOOR GROTE VASTGOEDPORTFOLIO’S

GEMEENTE IN TRANSITIE

DE UITDAGING

De gemeente is ambitieus, en wil een van de meest duurzame gemeenten van Nederland te zijn. Er is een Greendeal voor de verduurzaming van woningblokken, de partijen in de Raad hebben een duurzaamheidspact, het College heeft een vergaand hoofdstuk over duurzaamheid in hun akkoord. Aan de andere kant lijken investeringen, passend bij de ambities, nog niet concreet te zijn, en worden ambities gestapeld met andere regionale ambities. Daarnaast scoort de gemeente relatief laag in een Quickscan Duurzaamheid Nederlandse Gemeenten. Hoe moet dat nu met de toekomstige woningbouw die de komende tien jaar gaat plaatsvinden?

ONZE AANPAK

Emmett Green onderzoekt de concreetheid van de plannen en ambities. Wij hanteren een analyse- en normalisatiekader om het onderzoek objectief te maken. Het analysekader is mede gebaseerd op de handreikingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). De eindrapportage leggen we ter validatie terug bij diegenen die geïnterviewd zijn. Uiteindelijk neemt de gemeente de aanbevelingen over en assisteert Emmett Green bij de organisatie van het energiesysteem van een gebiedsontwikkeling en een nul-op-de-meter woningblok.

IMPACT VOOR JOU

CO₂-reductie en energietransitie in de gebouwde omgeving hebben hun beslag in de gemeente. De dialoog tussen inhoudelijke medewerkers en bestuurders van de gemeente is nu concreter.

DE UITDAGING

De beheerder heeft een investeringsdilemma. De capaciteit van het middenspanningsnet is op een aantal locaties niet genoeg. Dit zijn locaties met een groot aanbod van wind- en zonnestroom, veel stroombehoefte door industrie, of een zwakke infrastructuur. Traditioneel investeert de netbeheerder in verzwaring van het net, door de aanleg van extra kabels en installaties. Tegenwoordig kan het ook anders: vraag- en aanbodpieken van stroom stem je flexibel op elkaar af door telecom en computerkracht. Hierdoor zijn extra kabels en installaties niet nodig. Echter, is de flexibele oplossing wel toereikend op de lange termijn? Hoe zit het met de leveringsbetrouwbaarheid van het systeem en de achterliggende organisatie?

ONZE AANPAK

Samen met de netbeheerder voert Emmett Green scenario analyses uit. De centrale vraag daarbij is of het financieel rendabel is om met waterstof-installaties vraag- en aanbodpieken op elkaar af te stemmen. Het overschot aan stroom wordt samen met water in een elektrolyser omgezet naar waterstof. Dit wordt vervolgens onder druk opgeslagen. Vervolgens wordt op momenten van extra vraag de waterstof in een waterstof brandstofcel omgezet naar elektriciteit.

IMPACT VOOR JOU

Energy on demand! Minder gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen in netverzwaring. Daarnaast blijven budgetten beschikbaar voor andere investeringen in het net.

FLEXCAPACITEIT VOOR NETBEHEERDER